#image_title

Prace członków SPL w Komisjach i Podkomisjach sejmowych

 Członkowie naszego Stowarzyszenia czynnie uczestniczą w pracach Komisji i Podkomisji sejmowych 

 1. W dniu 25 stycznia 2024 r. (czwartek), w sali nr 312 (bud. U), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 1 odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; 
 2. W dniu 21 lutego (środa) w godz. 10.00-15.00 w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54 odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie. 
 3. W dniu 21 lutego 2024 r. (środa) w sali nr 04A (bud. U) w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 1 odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw rozwoju gospodarczego. 
 4. W dniu 22 lutego 2024 r. (czwartek), w sali nr 211 (bud. U), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 1. Odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
Do pobrania: Prace członków SPL w Komisjach i Podkomisjach sejmowych
#image_title

Spotkanie w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie

W dniu 16 stycznia br. Doszło do  pierwszego spotkania kierownictwa Lasów Państwowych i przedstawicieli sektora usług leśnych w siedzibie DGLP w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor generalny Witold Koss, zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej Jerzy Fijas, Tadeusz Ignaciuk i Wojciech Szczotka (prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych), Wojciech Wójtowicz i Lucjan Długosiewicz (prezes i wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Leśnych), Andrzej Schleser (od 15 stycznia dyrektor RDLP w Gdańsku, a wcześniej pełnomocnik Zarządu Głównego SPL) oraz Mikołaj Dorożała (podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska).

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez reprezentantów SPL opinii przedsiębiorców leśnych działających na terenie RDLP w Białymstoku, dotyczących zapowiedzianych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ograniczeń w pozyskaniu drewna, które pojawiły się już po zawarciu umów na realizację prac z zakresu gospodarki leśnej w roku 2024 (z grupą aż 60 białostockich przedsiębiorców Zarząd Główny SPL spotkał się w Augustowie 13 stycznia br.). Obawy białostockich przedsiębiorców o przyszłość wynikają z faktu, że spośród 10 obszarów wskazanych przez resort środowiska do wprowadzenia ograniczeń w pozyskaniu drewna aż cztery znajdują się właśnie na terenie dyrekcji białostockiej – konkretne pozycje wytypowano w na terenach puszczy Augustowskiej, Boreckiej, Knyszyńskiej i Rominckiej.Mikołaj Dorożała zapowiedział w jaki sposób będą w praktyce procedowane zapowiedziane przez resort środowiska ograniczenia w pozyskaniu. W ministerstwie trwają prace nad organizacją „okrągłego stołu”, przy którym mają się spotkać przedstawiciele wszystkich interesariuszy. Do obrad zaproszony będzie również oczywiście przedstawiciel organizacji branżowej przedsiębiorców leśnych.

Następnie Andrzej Schleser szeroko omówił całe spektrum problemów nękających sektor usług leśnych, przedstawiając prezentację, pokazaną wcześniej w listopadzie ub.r. podczas konferencji ekonomiczno-leśnej w Kołobrzegu (pełna treść owego wystąpienie publikowana była w numerze 1/2024 „Drwala”). Minister Dorożała był zszokowany informacją o liczbie wypadków śmiertelnych, do których każdego roku dochodzi przy pracach leśnych. Na koniec spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych wręczyli dyrektorowi Kossowi oraz ministrowi Dorożale postulaty branży, podpisane przez Zarząd Główny SPL (ich treść również była publikowana w numerze 1/2024 „Drwala”). A zatem postulaty opracowywane w toku spotkań SPL z przedsiębiorcami w regionach w ciągu ostatniego roku trafiły obecnie tam, dokąd powinny.

Lista postulatów przedsiębiorców leśnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Lesnych im. M.Wierzbickiego w Gołuchowie dotyczących regulacji zasad funkcjonowania przedsiębiorstw wykonujących prace leśne związane z pozyskaniem drewna, hodowlą i ochroną lasu w Polsce.

POSTULATY NA POZIOMIE KRAJOWYM

Zmiany wymagające zmian i regulacji przepisów prawnych na poziomie strategicznym Państwa – z uwzględnieniem szerokich konsultacji społecznych:

1. Określenie polityki Państwa dotyczącej polityki leśnej z uwzględnieniem sektora usług leśnych -opracowanie i wdrożenie Narodowego Programu Leśnego(NPL) w tym:

 1. określenie zasad funkcjonowania sektora leśno-drzewnego z uwzględnieniem relacji pomiędzy jednostkami LP a sektorem przedsiębiorstw .
 2. powiązanie NPL ze obowiązującą strategią rozwoju Państwa, polityką klimatyczną UE.

2. Wprowadzenie zmian w Ustawie o lasach:

 1. odpolitycznienie kadry zarządzającej – wprowadzenie konkursów oraz kontraktów managerskich dla nadleśniczych i dyrektorów regionalnych;
 2. zwiększenie nadzoru społecznego nad Lasami Państwowymi w zakresie polityki finansowej,
 3. zapewnienie dostępu do środków z Funduszu Leśnego na działania związane z ochroną i rozwojem sektora usług leśnych:
  • Współfinansowanie budowy systemu certyfikacji zakładów usług leśnych – docelowy system  koncesjonowanego dostępu do rynku usług na rzecz nadleśnictw
  • Prac badawczych związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
  • Budową systemu kształcenia zawodowego dla zawodów związanych z leśnictwem

3. Wyodrębnienie w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zapisów dotyczących usług leśnych uświadczonych na rzecz jednostek LP uwzględniających:

 1. obligatoryjne kryteria poza cenowe dotyczących bezpieczeństwa pracy w leśnictwie,
 2. uproszczenie procedur przetargowych w sytuacjach klęsk żywiołowych,
 3. określenia stosowania rażąco niskiej ceny.

POSTULATY NA POZIOMIE BRANŻOWYM

Zmiany do wprowadzenia na poziomie rozporządzeń ministerialnych.

4. Regulacja zawodu drwala i operatora maszyn leśnych na poziomie rozporządzenia ministra odpowiedzialnego za gospodarkę/leśnictwo.

 1. Określenie minimalnych wymagań dla drwali i operatorów maszyn leśnych
 2. Określenie obligatoryjnych programów szkoleniowych
 3. Większe zaangażowanie techników leśnych podległych MKiS w proces kształcenia kadr dla przedsiębiorców leśnych.

5. Powołanie międzyresortowej komisji ds. przedsiębiorczości leśnej przy ministrze odpowiedzialnym za gospodarkę:

 1. Monitorowania i przeciwdziałania wypadkom podczas prac leśnych
 2. Wdrożenie w Lasach Państwowych systemu certyfikacji zakładów usług leśnych mającego na celu weryfikację kompetencji oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości oraz bezpieczeństwa wykonywania prac leśnych.

POSTULATY NA POZIOMIE ORGANIZACYJNYM LP

Zmiany do wprowadzenia na poziomie organizacyjnym DGLP.

6. Reaktywowanie stałej komisji ds. współpracy z zakładami usług leśnych na poziomie DGLP.

7. Budowa krajowej bazy danych firm świadczących usługi na rzecz jednostek LP z informacją o referencjach udzielanych przez nadleśniczych:

 1. Wprowadzenie transparentnej informacji o udzielanych zamówieniach na prace leśne na stronach LP.
 2. Prowadzenie bazy wypadków przy pracach leśnych wraz z ich opisem

8. Niwelacja różnic płacowych pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym w leśnictwie.

9. Zmiana organizacji pracy w leśnictwach:

 1. Ograniczenie liczby sortymentów
 2. Koncentrowanie prac leśnych

10. Rzetelne i transparentne zasady szacowania usług leśnych przez jednostki LP uwzględniające realną sytuację rynkową i eliminujące szarą strefę.

img-spotkanie-01-20242

Spotkanie Zakładów Usług Leśnych z Zarządem SPL

Spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych z właścicielami firm leśnych prowadzących działalność na terenie RDLP w Białymstoku, które odbyło się 13 stycznia w Augustowie w ośrodku BiaVita Polska S.A., zgromadziło aż 60 osób. Jednym z głównych powodów tak dużej frekwencji były obawy przedsiębiorców związane z zapowiedzianymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ograniczeniami w pozyskaniu drewna, które pojawiły się już po zawarciu umów na realizację prac z zakresu gospodarki leśnej w roku 2024. Spośród 10 obszarów wskazanych przez resort środowiska aż cztery znajdują się właśnie na terenie dyrekcji białostockiej – konkretne pozycje wytypowano w na terenach puszczy Augustowskiej, Boreckiej, Knyszyńskiej i Rominckiej. – Las to także ludzie, którzy z lasu żyją – mówili przedsiębiorcy. Właściciele firm leśnych i ich pracownicy to strona społeczna, będąca interesariuszem gospodarki leśnej, a mimo to nikt z nimi tych planów w najmniejszym stopniu nie konsultował, stawia się ich przed faktem dokonanym. Spotkanie odbyło się przy wsparciu firmy maszynylesne.eu. Pełna relacja w numerze 3/2024 „Drwala”.

#image_title

Spotkanie Zakładów Usług Leśnych z Zarządem Głównym SPL

W związku z decyzją Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Henning-Kloski o wstrzymaniu pozyskania drewna w 10 rejonach kraju ZG SPL zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na spotkanie robocze poświęcone sytuacji przedsiębiorstw leśnych pracujących na tych obszarach.

Termin: 13-01-2024 godz: 14:00

Miejsce:

BiaVita Polska S.A
Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów
ul. Zdrojowa 3/5/7; 16-300 Augustów

Osoby zainteresowane w spotkaniu prosimy o bezpośredni kontakt z kolegą Arturem Kundą tel.: +48 502 712 555

#image_title

Konferencja w Olsztynie „Współpraca Lasów Państwowych i przedsiębiorstw leśnych”

W dniach 05-06 grudnia 2023 r. w Olsztynie odbyła się konferencja „Współpraca Lasów Państwowych i przedsiębiorstw leśnych.

Konferencję zorganizował Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

Nasze stowarzyszenie było partnerem tego wydarzenia.

Organizatorzy oprócz sesji referatowej zaproponowali ciekawą formułę dyskusji podzieloną na następujące bloki tematyczne:

 • przyszłości przetargów  leśnych- co można zrobić lepiej?
 • Certyfikacja przedsiębiorstw leśnych,
 • docelowy model funkcjonowania sektora usług leśnych,
 • bezpieczeństwo pracy.

Każdy blok tematyczny był poprzedzony referatami prezentującymi podejście LP oraz przedsiębiorców.

W trakcje dwudniowej dyskusji pojawiały się ciekawe postulaty dotyczące funkcjonowania całego sektora, które zgodnie z deklaracją organizatorów mają trafić na biurka polityków odpowiedzialnych za leśnictwo w naszym kraju.

Prezentacja SPL Olsztyn 12.2023
Konferencja SPL Gołuchów w Kołobrzegu

Spotkanie ZG SPL w Katowicach

Spotkanie ZG SPL z przedsiębiorcami działającymi na terenie RDLP w Katowicach

W dniu 09.11.2023 r. w miejscowości Pokój (woj.opolskie) odbyło się kolejne regionalne spotkanie przedsiębiorców leśnych z Zarządem Głównym SPL.

Cykliczne spotkania w regionach mają na celu integrację przedsiębiorców, omówienie bieżącej sytuacji oraz przedstawienie aktualnych działań SPL.

Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej części uczestniczyli sami przedsiębiorcy, w drugiej dział wziął zastępca dyrektora katowickiej RDLP Hubert Wiśniewski.

W trakcie dyskusji uczestnicy odnosili się do bieżącej sytuacji w swoich zakładach. Generalnie nastroje wśród przedsiębiorców katowickiej dyrekcji nie są optymistyczne. Deficyt pracowników, stygmatyzowanie przez niektórych nadleśniczych przedsiębiorców mających odwagę upomnieć się o swoje sprawy, czy wybiórcze traktowanie firm przez nadleśnictwa to główne wątki momentami gorącej dyskusji. Spotkanie zakończyło się apelem do dyrektora Wiśniewskiego o zwrócenie uwagi nadleśniczym o większe respektowanie i kontrolowanie zapisów umowy dotyczących spełniania warunków w trakcie realizacji umowy oraz apelem o wznowienie dobrej tradycji corocznych spotkań wszystkich przedsiębiorców z leśnikami.

Ostatnie takie wydarzenie w katowickiej dyrekcji odbyło się 5 lat temu.

Kolejne regionalne spotkanie pokazało, że jedyną drogą do odbudowy partnerskich relacji pomiędzy administracją leśną a przedsiębiorcami jest szczery choć czasem bolesny dialog.

Następne regionalne spotkanie ZG SLP planuje zorganizować na terenie dyrekcji poznańskiej.

Konferencja SPL Gołuchów w Kołobrzegu

Konferencja w Kołobrzegu

W dniach 15-16.11.2023 przedstawiciele SPL brali udział w konferencji organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu : Nowoczesne zarządzanie gospodarką leśną w świetle Europejskiego Zielonego Ładu.

Link do konferencji

W referacie „Perspektywy dla sektora usług leśnych w ocenie przedsiębiorców leśnych” pełnomocnik zarządu A.Schleser przedstawił problemy z jakimi obecnie boryka się sektor usług leśnych.

Poniżej zamieszczamy referat i prezentację autorstwa W. Szczotki i A.Schlesera.

SPL referat Kołobrzeg
SPL PZPL – Pismo do MKiŚ
Lubin

Spotkanie w Lubinie

22 września 2023 roku w Lubinie odbyło się spotkanie ZG SPL z przedsiębiorcami  leśnymi z regionu dolnośląskiego .

Głównym celem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji Zakładów Usług Leśnych przed przetargami na rok 2024 oraz omówienie działań podejmowanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych. Ponadto, w trakcie spotkania omówiono obecną trudną współpracę Stowarzyszenia z obecnym kierownictwem Lasów Państwowych. Jednym z przykładów ilustrującym podejście leśników w zielonych mundurach był brak przedstawiciela wrocławskiej RDLP na tym tak ważnym dla przedsiębiorców spotkaniu.

Uczestnicy spotkania wyrazili obawy związane przyszłością prowadzenia swoich firm w związku z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze leśnym oraz trudnościami w znalezieniu chętnych do pracy w lesie. W trakcie spotkania dyskutowano nad istotnymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem  sektora leśno-drzewnego w Polsce.

Obecnie w SPL trwają prace nad opracowaniem postulatów naszego środowiska mające na celu uregulowanie zasad funkcjonowania sektora leśno-drzewnego oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w branży usług leśnych.

Prezentacja ze spotkania w PDF

Autor zdjęć -Marek Bodył

#image_title

Konferencja prasowa pod siedzibą Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych (SPL) i Polski Związek Pracodawców Leśnych (PZPL) domagają się poprawy sytuacji prywatnych przedsiębiorstw wykonujących usługi na rzecz Lasów Państwowych. 

28 września br. o godz. 10:00 na rogu ul. Grójeckiej i Racławickiej, przy siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa, na której przedstawione zostaną główne postulaty przedsiębiorców:

– poprawa sytuacji prywatnych przedsiębiorstw wykonujących usługi na rzecz nadleśnictw, 

– poprawa bezpieczeństwa pracowników prywatnych przedsiębiorstw,

– zaprzestanie monopolistycznych praktyk,które prowadzą podwykonawców do tzw. szarej strefy, 

– ukrócenie tolerancji dla przedsiębiorstw o niskich kompetencjach, wykonujących prace za zaniżone stawki kosztem oszczędności na swoich pracownikach, 

– poprawa jakości edukacji specjalistów leśnych, 

– wprowadzenie systemowych rozwiązań, które uregulują tą gałąź gospodarki. 

W wydarzeniu wezmą udział przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz LP: 

– Wojciech Szczotka , Marta Ucinek i Artur Kunda ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych  im. M.Wierzbickiego w Gołuchowie 

– Wojciech Wójtowicz i Lucjan Długosiewicz z Polskiego Związku Pracodawców Leśnych Zapraszamy do udziału w konferencji. Na miejscu będzie możliwość rozmowy z przedstawicielami Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych i Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

SPL PZPL Informacja prasowa