Spotkanie w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie

W dniu 16 stycznia br. Doszło do  pierwszego spotkania kierownictwa Lasów Państwowych i przedstawicieli sektora usług leśnych w siedzibie DGLP w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor generalny Witold Koss, zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej Jerzy Fijas, Tadeusz Ignaciuk i Wojciech Szczotka (prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych), Wojciech Wójtowicz i Lucjan Długosiewicz (prezes i wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Leśnych), Andrzej Schleser (od 15 stycznia dyrektor RDLP w Gdańsku, a wcześniej pełnomocnik Zarządu Głównego SPL) oraz Mikołaj Dorożała (podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska).

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez reprezentantów SPL opinii przedsiębiorców leśnych działających na terenie RDLP w Białymstoku, dotyczących zapowiedzianych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ograniczeń w pozyskaniu drewna, które pojawiły się już po zawarciu umów na realizację prac z zakresu gospodarki leśnej w roku 2024 (z grupą aż 60 białostockich przedsiębiorców Zarząd Główny SPL spotkał się w Augustowie 13 stycznia br.). Obawy białostockich przedsiębiorców o przyszłość wynikają z faktu, że spośród 10 obszarów wskazanych przez resort środowiska do wprowadzenia ograniczeń w pozyskaniu drewna aż cztery znajdują się właśnie na terenie dyrekcji białostockiej – konkretne pozycje wytypowano w na terenach puszczy Augustowskiej, Boreckiej, Knyszyńskiej i Rominckiej.Mikołaj Dorożała zapowiedział w jaki sposób będą w praktyce procedowane zapowiedziane przez resort środowiska ograniczenia w pozyskaniu. W ministerstwie trwają prace nad organizacją „okrągłego stołu”, przy którym mają się spotkać przedstawiciele wszystkich interesariuszy. Do obrad zaproszony będzie również oczywiście przedstawiciel organizacji branżowej przedsiębiorców leśnych.

Następnie Andrzej Schleser szeroko omówił całe spektrum problemów nękających sektor usług leśnych, przedstawiając prezentację, pokazaną wcześniej w listopadzie ub.r. podczas konferencji ekonomiczno-leśnej w Kołobrzegu (pełna treść owego wystąpienie publikowana była w numerze 1/2024 „Drwala”). Minister Dorożała był zszokowany informacją o liczbie wypadków śmiertelnych, do których każdego roku dochodzi przy pracach leśnych. Na koniec spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych wręczyli dyrektorowi Kossowi oraz ministrowi Dorożale postulaty branży, podpisane przez Zarząd Główny SPL (ich treść również była publikowana w numerze 1/2024 „Drwala”). A zatem postulaty opracowywane w toku spotkań SPL z przedsiębiorcami w regionach w ciągu ostatniego roku trafiły obecnie tam, dokąd powinny.

Lista postulatów przedsiębiorców leśnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Lesnych im. M.Wierzbickiego w Gołuchowie dotyczących regulacji zasad funkcjonowania przedsiębiorstw wykonujących prace leśne związane z pozyskaniem drewna, hodowlą i ochroną lasu w Polsce.

POSTULATY NA POZIOMIE KRAJOWYM

Zmiany wymagające zmian i regulacji przepisów prawnych na poziomie strategicznym Państwa – z uwzględnieniem szerokich konsultacji społecznych:

1. Określenie polityki Państwa dotyczącej polityki leśnej z uwzględnieniem sektora usług leśnych -opracowanie i wdrożenie Narodowego Programu Leśnego(NPL) w tym:

 1. określenie zasad funkcjonowania sektora leśno-drzewnego z uwzględnieniem relacji pomiędzy jednostkami LP a sektorem przedsiębiorstw .
 2. powiązanie NPL ze obowiązującą strategią rozwoju Państwa, polityką klimatyczną UE.

2. Wprowadzenie zmian w Ustawie o lasach:

 1. odpolitycznienie kadry zarządzającej – wprowadzenie konkursów oraz kontraktów managerskich dla nadleśniczych i dyrektorów regionalnych;
 2. zwiększenie nadzoru społecznego nad Lasami Państwowymi w zakresie polityki finansowej,
 3. zapewnienie dostępu do środków z Funduszu Leśnego na działania związane z ochroną i rozwojem sektora usług leśnych:
  • Współfinansowanie budowy systemu certyfikacji zakładów usług leśnych – docelowy system  koncesjonowanego dostępu do rynku usług na rzecz nadleśnictw
  • Prac badawczych związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
  • Budową systemu kształcenia zawodowego dla zawodów związanych z leśnictwem

3. Wyodrębnienie w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zapisów dotyczących usług leśnych uświadczonych na rzecz jednostek LP uwzględniających:

 1. obligatoryjne kryteria poza cenowe dotyczących bezpieczeństwa pracy w leśnictwie,
 2. uproszczenie procedur przetargowych w sytuacjach klęsk żywiołowych,
 3. określenia stosowania rażąco niskiej ceny.

POSTULATY NA POZIOMIE BRANŻOWYM

Zmiany do wprowadzenia na poziomie rozporządzeń ministerialnych.

4. Regulacja zawodu drwala i operatora maszyn leśnych na poziomie rozporządzenia ministra odpowiedzialnego za gospodarkę/leśnictwo.

 1. Określenie minimalnych wymagań dla drwali i operatorów maszyn leśnych
 2. Określenie obligatoryjnych programów szkoleniowych
 3. Większe zaangażowanie techników leśnych podległych MKiS w proces kształcenia kadr dla przedsiębiorców leśnych.

5. Powołanie międzyresortowej komisji ds. przedsiębiorczości leśnej przy ministrze odpowiedzialnym za gospodarkę:

 1. Monitorowania i przeciwdziałania wypadkom podczas prac leśnych
 2. Wdrożenie w Lasach Państwowych systemu certyfikacji zakładów usług leśnych mającego na celu weryfikację kompetencji oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości oraz bezpieczeństwa wykonywania prac leśnych.

POSTULATY NA POZIOMIE ORGANIZACYJNYM LP

Zmiany do wprowadzenia na poziomie organizacyjnym DGLP.

6. Reaktywowanie stałej komisji ds. współpracy z zakładami usług leśnych na poziomie DGLP.

7. Budowa krajowej bazy danych firm świadczących usługi na rzecz jednostek LP z informacją o referencjach udzielanych przez nadleśniczych:

 1. Wprowadzenie transparentnej informacji o udzielanych zamówieniach na prace leśne na stronach LP.
 2. Prowadzenie bazy wypadków przy pracach leśnych wraz z ich opisem

8. Niwelacja różnic płacowych pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym w leśnictwie.

9. Zmiana organizacji pracy w leśnictwach:

 1. Ograniczenie liczby sortymentów
 2. Koncentrowanie prac leśnych

10. Rzetelne i transparentne zasady szacowania usług leśnych przez jednostki LP uwzględniające realną sytuację rynkową i eliminujące szarą strefę.

Comments are closed.