Historia

W Polskim leśnictwie prywatyzacja usług rozpoczęła się na początku lat 90 -tych. Wykonywanie prac w lasach przejęły wówczas firmy tworzone najczęściej przez pracowników nadleśnictw. Szacujemy, że z Lasów Państwowych odeszło około 60 tyś. pracowników, z których większość znalazła zatrudnienie w leśnych firmach.
Pierwszą jednostką Lasów Państwowych, która wprowadziła usługowy system prac, było Nadleśnictwo Dobrocin (kierowane do dziś przez Pana inż. Lecha Smolińskiego). Prawie równocześnie prywatyzowano prace w Nadleśnictwach Olsztynek, Rudziniec i Rudy Raciborskie, a następnie w Taczanowie, Poddębicach, Krośnie, Babimoście i wielu innych.

Wykorzystując praktyczne doświadczenia nadleśnictw olsztyńskich (Dobrocina i Olsztynka) opracowano dla całego kraju pierwsze wytyczne, dotyczące prywatyzacji usług. Miały one służyć partnerskiej współpracy i pożądanemu rozwojowi usługowego wykonawstwa prac w Lasach Państwowych.
Były też bodźcem do powstania w 1992 roku Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia, który tworzyli: Mieczysław Wierzbicki, Henryka Szczepanowska, Jan Kubiak, Robert Kaźmierczak i Roman Pośpiech.

Komitet ten zarejestrował w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych z siedzibą w Pyskowicach.
Po śmierci kol. Mieczysława Wierzbickiego, inicjatora powstania naszego Stowarzyszenia, Uchwałą Walnego Zebrania Członków w 1993 roku siedzibę przeniesiono do Gołuchowa, a Stowarzyszeniu nadano Jego imię. Było nas wówczas 17 członków - właścicieli firm leśnych. Dziś Stowarzyszenie liczy ok. 200 członków.
Zorganizowaliśmy się , by sobie pomagać w rozwiązywaniu narastających problemów, związanych z prywatyzacją usług, by realizować wspólne zamierzenia. Chcieliśmy mieć swoich reprezentantów w rozmowach i kontaktach z naszymi zleceniodawcami oraz innymi instytucjami, które mają wpływ na gospodarkę i politykę leśną. Stowarzyszenie powstało, by koordynować współpracę z Lasami Państwowymi.


CELE I ZADANIA (wyciąg ze Statutu)
 
- pełna reprezentacja interesów środowiska Przedsiębiorców Leśnych oraz dbałość o jego należyty poziom zawodowy i etyczny.
- kształtowanie świadomości prawnej i ekonomicznej członków Stowarzyszenia oraz podnoszenia ich kwalifikacji.
- opieka nad rozwojem młodej kadry przedsiębiorców leśnych.
- występowanie wobec organów administracji państwowej oraz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych w sprawach dotyczących interesów środowiskowych, zawodowych i społecznych członków Stowarzyszenia.
- organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej.
- popularyzacja nowoczesnych technologii wykonywania prac leśnych.
- podnoszenie wiedzy w zakresie bezpiecznych metod i technologii pracy w leśnictwie.
- ochrona terenów leśnych przed dewastacją i zniszczeniem.

STRUKTURA I KONTAKTY REGIONALNE
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie jego członków. To podczas tego Zebrania zapadają najważniejsze decyzje dotyczące działań Stowarzyszenia. Członkowie w trakcie Walnych Zebrań wybierają organy Stowarzyszenia: 6-osobowy Zarząd Główny, 3-5 osobową Główną Komisję Rewizyjną i 8-osobowy Główny Sąd Koleżeński. Siedziba Zarządu Głównego jest zarazem Sekretariatem Stowarzyszenia. Do codziennej pracy Zarząd może również zatrudniać pracowników Sekretariatu.
Statut Stowarzyszenia przewiduje też tworzenie regionalnych kół i oddziałów Stowarzyszenia. Pozwalają one na sprawniejsze funkcjonowanie organizacji w oddalonych regionach kraju. Zasięg terytorialny koła lub oddziały jest ustalany przez Zarząd i najczęściej obejmuje teren odnośnej Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych. Pozwala to na stworzenie zinstytucjonalizowanych uczestników Stałych Komisji tworzonych przy dyrekcjach regionalnych w myśl Zarządzenia 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
 
schemat organizacyjny SPL

Utworzenie oddziału dokonuje się na wniosek 15 członków Oddział wybiera na Walnym Zebraniu swojego Prezesa i 3-4 osobowy Zarząd, Komisje Rewizyjną i Sąd Koleżeński Oddziału.
 
Koło może być utworzone przez Zarząd Główny na wniosek przynajmniej 5 członków Stowarzyszenia. Członkowie Koła wybierają na swoim Walnym Zebraniu Prezesa i 2-4 członków Zarządu.

DZIAŁANIA
Stowarzyszenie prowadzi własna witrynę internetową www.splgoluchow.pl
Jesteśmy członkami Europejskiej Sieci Przedsiębiorców Leśnych (ENFE), przez co jesteśmy zaangażowani na forum międzynarodowym. Naszą pozycję międzynarodową wykorzystujemy do rozmów z Komisją Europejską w celu uzyskania dopłat dla polskich  na poziomie przynajmniej równym innym krajom członkowskim Unii.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych jest aktywnym członkiem organizacji Dobrej Gospodarki Leśnej -  Forest Stwardship Council (FSC) w Polsce. Uczestniczymy w procesach certyfikacji poszczególnych obszarów leśnych, jak również w procesie tworzenia krajowych standardów certyfikacji lasów w Polsce. Wnieśliśmy w pierwszym etapie znaczny wkład w brzmienie Zasady 4 Standardów FSC, tak by audyty certyfikacyjne uwzględniały poziom jakościowy i wymogi społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne prac leśnych.

Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowgo Stowarzyszenia Drwali (IALC) International Association Logging Championships). Stowarzyszenie to zrzesza ok. 30 państw – organizuje między innymi Mistrzostwa Świata Drwali.

Koniecznym stało się włączenie naszych przedstawicieli w proces nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych.  Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczą w szkoleniach prowadzonych na ten temat, jak również biorą udział w pracach nad nową formułą ramową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na usługi leśne.

Kolejnym ważnym elementem będzie monitorowanie procesu wdrażania tych ustaleń na szczeblu regionalnym poprzez udział w Stałych Komisjach do spraw współpracy z firmami usługowymi. Zasadniczym elementem negocjacji z naszymi partnerami ze strony Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest wypracowanie takich stawek dla prac leśnych, które pozwolą na realizację zadań gospodarczych przy zachowaniu obecnych przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zapłatę godziwych wynagrodzeń pracownikom leśnym.

Kolejnym strategicznym elementem działań Stowarzyszenia jest wdrożenie unijnych wytycznych dotyczących dofinansowania przedsiębiorców leśnych. Pomoc ta powinna odbywać się w dwóch obszarach:
- wsparcia dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw (mniejsze środki),
- wsparcia technologicznego firm o ugruntowanej pozycji na rynku.

Ponadto, korzystając z dotacji unijnych, zamierzamy uruchomić odnośny program szkoleniowy prowadzony przez Stowarzyszenie, dotyczący pozyskiwania funduszy i prowadzenia projektów finansowany ze środków europejskich. Działania w tym kierunku podejmowane są przez Stowarzyszenie na poziomie przedstawicieli ministerstw Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także polityków partii koalicyjnych i opozycyjnych.

Dodatkowe informacje