Najnowsze aktualności

11.11.2016 Nowe zasady sprzedaży drewna na rok 2017 - aktualizacja po spotkaniu Komisji Leśno-Drzewnej w Kielcach

 

Komunikat Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego ul. Winiarska 1,  60-654 Poznań   nr 17/2016 z dn. 09.11.2016r.

W dniu 07.11.2016r. odbyło się w Kielcach spotkanie Komisji Drzewnej, chyba już ostatnie przed rozpoczęciem sprzedaży drewna. Obecni byli też wszyscy dyrektorzy RDLP oraz naczelnicy Wydziałów Marketingu z całej Polski.

Rozpoczął je Dyrektor Generalny LP Konrad Tomaszewski od zadziwiającej informacji, że jego „biały wywiad’ donosi, iż w okolicach Olesna (Dolny Śląsk) jakiś kapitał z Arabii Saudyjskiej chce wybudować największy w Europie tartak, co dzieje się za przyzwoleniem rządu, który nie rozumie spraw związanych ze specyfiką Lasów Państwowych i rynkiem drewna. Wielokrotnie nawiązywał też do niedawnej audycji „Południk Wildsteina”, w której brał udział, a gdzie padały propozycje nie do przyjęcia, dotyczące włączenia LP do strefy budżetowej, co jego zdaniem skończyłoby się m. in. sprzedażą całości drewna na przetargach, przed czym obecnie LP przemysłu bronią.  Przekazał też, że odbył spotkanie ws. zasad sprzedaży drewna z premierem M. Morawieckim i ministrem J. Szyszką, a kolejne takie jest zapowiedziane.

 

Następnie zwrócił się do prezydenta PIGPD S. Wrochny, jako reprezentanta przemysłu, o przedstawienie uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez Izbę do nowych zasad sprzedaży drewna.

- S. Wrochna w pierwszym rzędzie podniósł sprawę cen drewna. Obecna podwyżka – i ta ceny średniej i ta ceny górnej, którą wielu będzie musiało zaoferować, to efektywnie nawet 10- 15% wzrostu cen zakupu drewna, na co nie ma warunków na obecnym rynku. Rentowność przemysłu tartacznego to ledwie ok. 1,4%. Podwyżki nie powinno być wcale, o co wystąpiliśmy pisemnie proponując, aby cena górna była ustalona na poziomie średniej z  2016r.   Dodał, że są też nie uregulowane sprawy drobniejsze, ale istotne – są problemy z rejestracją punktów przerobu drewna (trzeba więc tą procedurę przedłużyć) i z odbiorami drewna – trzeba umożliwić ich  przesuwanie  z tego roku na styczeń 2017. Zapytał, dlaczego doszło  do dopuszczenia korzystania z historii zakupów 2-letniej obok uzgodnionej 3- letniej  i czy wobec tego w ofercie LP wystarczy drewna poszczególnych sortymentów na zapewnienie zakupu ilości odpowiadającej sumie 100% tych historycznych zakupów ?

- Jędrzej Kasprzak (Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych) stwierdził, że cena drewna nie powinna być wyliczana w oparciu o rentowność branży, która je kupuje (co poparł J. Turski z Stowarzyszenia Papierników Polskich). Do dodatkowej podwyżki, jaką LP nam przygotowały, dojdzie, jeśli nastąpi likwidacja skonta. Podkreślił, że aby kupić potrzebną ilość drewna pewnie trzeba będzie oferować cenę górną – co dla przemysłu płytowego oznacza podwyżkę o co najmniej 10%. Zauważył, że sposób liczenia punktów za zachowanie zwyczaju kupieckiego (przypominamy, że różnica w wielkości zakupów w danym nadleśnictwie większa niż 20% powoduje zerową ocenę), przy mocno zmiennej ofercie jednostek LP spowoduje, że wiele firm tych punktów nie będzie w stanie uzyskać. Poza tym należy ograniczyć znaczenie dogrywek, przez podział większości dostępnego drewna w ramach pierwszego przetargu.

- Marek Kasprzak (STEICO) domagał się większej puli na inwestycje i możliwości korzystania z 2-letniej historii (co też poparło SPP).

- A. Pudełko reprezentujący grupę małych firm protestował przeciw działającej wstecz zmianie, polegającej na nie zaliczaniu do historii zakupów drewna kupionego w ciągu 3 lat w ramach sprzedaży detalicznej. Limit 500 tys. zł. wartości inwestycji mogących skorzystać z puli rozwojowej, jest jego zdaniem za wysoki.

Do tych wszystkich uwag odniósł się dyrektor K. Tomaszewski, wspierany przez naczelnika Wydziału Marketingu DGLP – A. Ballauna.

- Przede wszystkim omówiono sprawę cen.  LP ustąpiły ze swej dotychczasowej propozycji (przypominamy: wzrost ceny średniej o 2,5%, cena górna wyższa od niej o dalsze 6% dla drewna grupy WO lub  8% dla innych grup) i proponują: cena średnia (czyli „proponowana”) - bez podwyżki, ceny górna i dolna dla wszystkich grup drewna odpowiednio +4 % i -4%.

- To jednak nadal spora podwyżka, co podkreślił B. Czemko (PIGPD), na co nie ma warunków. Na dowód podał przykłady rocznych zmian cen drewna sosnowego kłodowanego w kilku krajach Europy – w Szwecji to minus 3 do 5% (przy cenie od 30 do 60 zł niższej niż w Polsce), na Litwie minus 3%, w Estonii – minus 3 %, w Austrii minus 4%, w Niemczech – nawet minus 20%. Jednak dyrektor K. Tomaszewski stwierdził, że nie dopuszcza myśli, iż w Polsce też ceny powinny spaść, bo wtedy zabrakłoby środków na potrzeby i zadania LP. W zarządzeniu jest za to zapisana możliwość późniejszej renegocjacji cen w wypadku dekoniunktury.  Zaproponował też, aby ustalić wszystkim nowy – 2-letni okres historii zakupów („bo tak wnioskujecie”).

- B.  Czemko zadał więc pytanie, czemu historia 3-letnia, już ustalona, zaakceptowana  i wpisana w zarządzenie, ulega zmianie i kto konkretnie złożył o to wnioski, bo na pewno nie Izba. Najważniejsze jednak, czy wystarczy drewna na jej pokrycie, i to w każdym sortymencie. 

- Odpowiedź Dyrektora Generalnego sprowadzała się do stwierdzenia „że LP muszą doprowadzić do takiej zgodności”. Jest ok. 200 wniosków o skorzystanie z historii 2- letniej. LP muszą więc jeszcze raz sprawę rozważyć i zapewne do tych wniosków podejść indywidualnie.

 - A. Ballaun dodał, że LP będą skrupulatnie weryfikować wszystkie zgłoszenia, w tym zgłoszenia pośredników i eliminować np. fikcyjne punkty przerobu.

Ponadto:
- termin składania ofert zakupu na 2017r. będzie przesunięty o ok. 7 dni, aby wprowadzić uzgodnione dziś zmiany. Opisze je Zał. nr 11 do zarządzenia 46.
- czas na rejestrację punktów przerobu drewna też zostanie przedłużony o 2-3 dni,
- eliminacja drewna kupionego w detalu z historii jest konieczna, aby oferta LP odpowiadała ilościowo sumie ofert zakupu. Ponadto rynek detaliczny to inny rynek właściwy niż ten podstawowy.
- na pewno będą wdrożone nowe, skuteczne zasady oceny inwestycji uprawniających do zakupów z puli rozwojowej,
- LP umożliwią przesuwanie mas drewna zakupionego w 2016r. na nowy rok, przy zrealizowanych 80% zakupów – jest to w gestii nadleśniczych.
- w czasie przetargów będzie widoczna dla odbiorców redukcja ich oferty i obłożenie nadleśnictw (jednak wg naszych informacji aktualizacja tych danych będzie tylko dobowa),
- Limit 500 tys. zł wartości inwestycji korzystających z puli rozwojowej wynika z poważnych analiz i jest właściwy,
- Ceny będą inne w każdym nadleśnictwie, bo to domena nadleśniczych.
- Dyrektor K. Tomaszewski stwierdził, że absolutnie nie godzi się na rozwiązania, pozwalające na zwiększenie pokrycia ofert zakupu w ramach I etapu przetargu, powyżej poziomu wynikającego z ich oceny punktowej, nawet gdy w nadleśnictwie zostaje nie sprzedane drewno – trafi ono na dogrywkę. Dodał, że LP zależy na ograniczeniu pośrednictwa w handlu drewnem.

- B. Czemko ponownie zadał pytanie, czy i jakie skonto będzie obowiązywać w 2017r. W odpowiedzi przekazano, że LP proponują 1% skonta zamiast dotychczasowych 1,5%, ale zarówno za przedpłaty jak i za płatności w terminie 14 dni, jak było w 2016r., a nie jak wcześniej proponowały – tylko za przedpłaty. S. Wrochna stwierdził, że to też oznacza podwyżkę cen zakupu w stosunku do 2016r., więc LP powinny równolegle zrezygnować z tak wysokiego jak zapowiedziany bezpośredniego wzrostu cen. K. Tomaszewski zgodził się na rozważenie jeszcze jakiejś zmiany w tym zakresie.

Na tym dyskusję zakończono.

Powyższe sprawozdanie opisuje przebieg spotkania i wypowiedzi jego uczestników w sposób skrócony i nie zawsze chronologiczny.

Podsumowując:

Należy uznać, że złagodzenie skali podwyżki cen drewna planowanej na 2017r. jest sukcesem realnym ale połowicznym, bo nie powinno być jej w ogóle. LP nie są w stanie przedstawić jej uzasadnienia opartego o realia rynkowe. Nierealne jest też założenie, że wszyscy zaoferują cenę średnią lub niższą i w ten sposób unikną podwyżki. Wówczas ich oferta będzie nisko punktowana i niewiele kupią, skazując się na kolejne niepewne przetargi w ramach dogrywek, z coraz gorszą lokalizacją. 

Lobbing  grupy firm wystarczył, aby zmieniać ważne ustalenia dotyczące historii zakupów. Tym bardziej nie ma więc pewności ani konkretnych danych wskazujących, czy oferta sprzedaży LP pokryje się w każdym z najważniejszych sortymentów z zsumowaną ofertą zakupów przedsiębiorstw wynikającą z tej historii.

Kryteria oceny ofert (tzw. geografia i zwyczaj kupiecki) często będą wykluczać się nawzajem oraz możliwe jest, że naturalna zmiana oferty niektórych nadleśnictw uniemożliwi odbiorcom ich dotrzymanie.

Przedsiębiorstwa rozwijające się na bazie dawnych inwestycji (ale w pewnym stopniu też nowych) będą zmuszone korzystać z oferty pośredników, aby cokolwiek dokupić powyżej poziomu ustalonego historią zakupów – to wzmocni a nie osłabi pozycję tych ostatnich, wbrew deklaracjom i intencjom LP.

Pozytywnie należy ocenić zmiany terminów procedur, pozwalające na korektę zdarzających się błędów, oraz zgodę LP na przesuwanie terminów odbioru drewna, z czym są problemy. Nie są to rzeczy decydujące, ale też ważne.

Biuro Izby

Dodatkowe informacje